Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych (Dane) jest Angelika Grzelachowska-Larek, pełniąca funkcję zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa pod firmą B.P. Kleopatra Grażyna Grzelachowska-Witkowska w spadku (Administrator lub ”B.P. Kleopatra”). Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Okulickiego 10, 05-500 Piaseczno lub drogą e-mailową: travel@kleopatrabp.pl

2. W przypadku zawarcia za pośrednictwem B.P. Kleopatra jako agenta turystycznego umowy o udział w imprezie turystycznej, umowy ubezpieczenia podróżnego lub innego rodzaju umowy dotyczącej usługi turystycznej, administratorem Pani/Pana Danych w zakresie dotyczącym zawarcia i realizacji tej umowy staje się touroperator, ubezpieczyciel lub dostawca innej usługi turystycznej, zaś B.P. Kleopatra działa wyłącznie w charakterze upoważnionego podmiotu przetwarzającego. Zasady przetwarzania danych osobowych wynikają wówczas z polityk prywatności i innych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących u danego administratora, które są Pani/Panu udostępniane przez B.P. Kleopatra przy zawarciu umowy.

Dlaczego i na jakiej podstawie Pani/Pana Dane będą przetwarzane?

3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (zapis na newsletter lub zgłoszenie zapytania przez formularz kontaktowy) Przetwarzanie Pani/Pana Danych odbywać się będzie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Administratora poprzez dystrybucję maili promocyjnych oraz w celu udzielania odpowiedzi na zapytania zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4. Pani/Pana Dane mogą być także przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej z organizatorem turystyki, umowy ubezpieczenia lub innego rodzaju umowy dotyczącej usługi turystycznej, bądź podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem takiej umowy (np. wyszukiwanie oferty oraz zakładanie rezerwacji), jak również w celu zapewnienia obsługi posprzedażowej w zakresie związanym z wykupioną za pośrednictwem B.P. Kleopatra imprezą turystyczną lub innego rodzaju usługą.

5. Przetwarzanie Pani/Pana Danych może nastąpić również w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jak również w celach prowadzenia rachunkowości oraz dokonywania rozliczeń umów zawartych przez Panią/Pana z partnerami handlowymi B.P. Kleopatra.

6. Podanie przez Panią/Pana Danych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania realizacji ww. celów nie będzie możliwa.

Komu będą udostępniane Pani/Pana Dane?

7. Odbiorcami Pani/Pana Danych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz dostarczające oprogramowanie niezbędne do zrealizowania przez Administratora celów przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, a w przypadku kierowania korespondencji pocztą tradycyjną – także operatorzy pocztowi

8. Pani/Pana Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Jakie są Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych?

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych, posiada Pani/Pan prawo do:

9.1. dostępu do treści Pani/Pana Danych (zgodnie z art. 15 RODO),

9.2. żądania sprostowania Pani/Pana Danych (zgodnie z art. 16 RODO),

9.3. żądania usunięcia Pani/Pana Danych (zgodnie z art. 17 RODO),

9.4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana Danych (zgodnie z art. 18 RODO),

9.5. wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO). W przypadku przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego sprzeciw, o którym mowa powyżej może zostać wniesiony w dowolnym momencie i ma charakter bezwzględny. W przypadku jego wniesienia Administrator zaprzestania przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w tychże celach.

10. Powyższe prawa może Pani/Pan wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi, wysłanego za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Okulickiego 10, 05-500 Piaseczno lub poprzez kontakt e-mailowy: travel@kleopatrabp.pl

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Administrator nie będzie w oparciu o Pani/Pana Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.

Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana Dane?

13. Pani/ Pana Dane będą przetwarzane przez okres uzależniony od celu ich przetwarzania tj. w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i realizacji umów – przez wynikający z przepisów prawa cywilnego okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony praw, z uwzględnieniem postanowień umów łączących nas z organizatorami turystyki i innymi dostawcami usług, w przypadku przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych – przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentów (5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą), w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych – do czasu cofnięcia zgody.